Algemene voorwaarden, geldig in 2022

METAALUNIEVOORWAARDEN 1 januari 2019

Algemene voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 1 januari  2019.  Uitgave  van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600,  3430  GA Nieuwegein.

© Koninklijke Metaalunie

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1.    Deze voorwaarden zijn van  toepassing op alle aanbiedingen die een Metaalunielid doet, op alle overeenkomsten  die hij sluit en op alle overeenkomsten die hieruit voortvloeien, een en ander voor zover  het Metaalunielid aanbieder dan  wel op- drachtnemer is.

1.2.    Het Metaalunielid dat deze voorwaarden gebruikt  wordt aan- geduid als  opdrachtnemer. De  wederpartij wordt  aangeduid als opdrachtgever.

1.3.    Bij strijdigheid tussen  de  inhoud  van  de  tussen opdrachtge- ver en opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze voor- waarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.

1.4.    Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt  door

Metaalunieleden.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1.    Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Opdrachtnemer heeft  het recht  zijn aanbod te herroepen tot twee  werkdagen nadat de aanvaarding hem  heeft  bereikt.

2.2.    Als opdrachtgever aan opdrachtnemer informatie  verstrekt, mag  opdrachtnemer uitgaan van  de juistheid  en volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop  baseren.

2.3.    De  in de  aanbieding genoemde prijzen  zijn in euro’s uitge- drukt,  exclusief omzetbelasting  en  andere  heffingen of be- lastingen van overheidswege. De prijzen zijn verder exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, opslag- en transportkosten als- mede kosten voor laden, lossen en medewerking verlenen aan douaneformaliteiten.

Artikel 3: Geheimhouding

3.1.    Alle door  of uit naam van  opdrachtnemer aan opdrachtge- ver  verstrekte informatie   (zoals aanbiedingen,  ontwerpen, afbeeldingen,  tekeningen en knowhow) van welke aard en in welke  vorm dan  ook,  zijn vertrouwelijk  en  zullen  niet door opdrachtgever worden gebruikt  voor enig  ander doel  dan  ter uitvoering  van de overeenkomst.

3.2.    De  in lid 1 van  dit artikel  genoemde informatie  zal  door  op- drachtgever niet  openbaar worden gemaakt of worden ver- menigvuldigd.

3.3.    Indien  opdrachtgever een van  de  in de  lid 1 en  2 van  dit ar- tikel genoemde  verplichtingen schendt, is hij per  overtreding een direct   opeisbare  boete  verschuldigd van   € 25.000,-. Deze boete kan  naast schadevergoeding op  grond  van  de wet worden gevorderd.

3.4.    Opdrachtgever moet  de  in lid 1 van  dit artikel genoemde  in- formatie op eerste verzoek, binnen een door  opdrachtnemer gestelde termijn, naar keuze van opdrachtnemer, retourneren of vernietigen. Bij overtreding van deze bepaling is opdracht- gever aan opdrachtnemer een onmiddellijk  opeisbare boete verschuldigd van  € 1.000,- per  dag.  Deze boete kan  naast schadevergoeding op grond  van de wet worden gevorderd.

Artikel 4: Adviezen en verstrekte informatie

4.1.    Opdrachtgever kan  geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie  van  opdrachtnemer die niet direct  betrekking heb- ben  op de opdracht.

4.2.    Als opdrachtgever aan opdrachtnemer informatie  verstrekt, mag  opdrachtnemer bij de  uitvoering  van  de  overeenkomst uitgaan van de juistheid  en volledigheid hiervan.

4.3.    Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of na- mens opdrachtgever verstrekte adviezen, tekeningen, bere- keningen, ontwerpen, materialen, merken, monsters, model- len en dergelijke. Opdrachtgever zal alle door opdrachtnemer te  lijden schade, waaronder volledig  gemaakte kosten voor verweer tegen deze aanspraken, vergoeden.

Artikel 5: Levertijd I uitvoeringsperiode

5.1.    Een  opgegeven levertijd of uitvoeringsperiode is indicatief.

5.2.    De  levertijd  of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle  commerciële en  technische details overeenstemming is bereikt, alle informatie, waaronder definitieve  en goedgekeur- de  tekeningen en  dergelijke in het  bezit  zijn van  opdracht- nemer, de overeengekomen  (termijn)betaling  is ontvangen en aan de overige voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.

5.3.    Als er sprake is van:

a.  andere omstandigheden dan  opdrachtnemer bekend wa- ren toen hij de levertijd of uitvoeringsperiode opgaf, wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die opdrachtnemer, met  in achtneming van  zijn planning, no- dig heeft  om de  opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren;

b.  meerwerk wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die opdrachtnemer, met in achtneming van zijn planning,  nodig  heeft  om de materialen  en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te ver- richten;

c.  opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die hij, met inachtneming van zijn planning, nodig heeft  om de opdracht uit te voeren nadat de reden voor de opschorting is komen te vervallen.

Behoudens tegenbewijs door  opdrachtgever wordt  de  duur van de verlenging van de levertijd of uitvoeringsperiode ver- moed nodig  te zijn en  het  gevolg  te zijn van  een situatie als hiervoor onder a tot en met c bedoeld.

5.4.    Opdrachtgever is gehouden alle  kosten die  opdrachtnemer maakt of schade die opdrachtnemer lijdt als  gevolg  van  een vertraging in de levertijd of uitvoeringsperiode, zoals vermeld in lid 3 van dit artikel, te voldoen.

5.5.    Overschrijding van  de  levertijd  of  uitvoeringsperiode geeft opdrachtgever  in  geen geval   recht   op  schadevergoeding of ontbinding. Opdrachtgever vrijwaart  opdrachtnemer  voor eventuele aanspraken van  derden als gevolg  van  overschrij- ding van de levertijd of uitvoeringsperiode.

Artikel 6: Levering en risico-overgang

6.1.    Levering  vindt plaats op het  moment dat  opdrachtnemer de zaak op zijn bedrijfslocatie ter beschikking stelt aan opdracht- gever en  aan opdrachtgever heeft  meegedeeld dat  de  zaak aan hem  ter beschikking staat. Opdrachtgever draagt vanaf dat  moment onder meer het  risico van  de  zaak voor opslag, laden, transport en lossen.

6.2.    Opdrachtgever  en   opdrachtnemer  kunnen  overeenkomen dat  opdrachtnemer voor  het  transport zorgt.  Het  risico  van onder meer opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval  op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.

6.3.    Als sprake is van  inruil en  opdrachtgever in afwachting van levering  van  de  nieuwe zaak de  in te ruilen  zaak onder zich houdt, blijft het  risico  van  de  in te  ruilen  zaak bij opdracht- gever tot het  moment dat  hij deze in het  bezit  heeft  gesteld van  opdrachtnemer. Als opdrachtgever de  in te  ruilen  zaak niet  kan  leveren in de  staat waarin  deze verkeerde toen  de overeenkomst werd  gesloten, kan  opdrachtnemer de  over- eenkomst ontbinden.

Artikel 7: Prijswijziging

Opdrachtnemer mag  een stijging van kostprijsbepalende fac- toren, die is opgetreden na het sluiten van de overeenkomst, aan opdrachtgever doorberekenen. Opdrachtgever is gehou- den  de  prijsstijging  op eerste verzoek van  opdrachtnemer te voldoen.

Artikel 8: Overmacht

8.1.    Een  tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen kan aan opdrachtnemer niet  worden toegerekend,  indien  deze tekortkoming het gevolg  is van overmacht.

8.2.    Onder overmacht wordt onder meer verstaan de  omstandig- heid  dat  door  opdrachtnemers ingeschakelde derden zoals leveranciers, onderaannemers  en  transporteurs, of andere partijen  waarvan opdrachtgever afhankelijk is, niet of niet tij- dig voldoen aan hun  verplichtingen, weersomstandigheden, natuurgeweld,  terrorisme,  cybercriminaliteit, verstoring van digitale  infrastructuur, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van  gereedschappen,  materialen of infor- matie, wegblokkades,  stakingen of werkonderbrekingen  en import- of handelsbeperkingen.

8.3.    Opdrachtnemer heeft  het  recht  de  nakoming van  zijn  ver- plichtingen op  te  schorten als  hij door  overmacht tijdelijk is verhinderd zijn  verplichtingen jegens  opdrachtgever  na  te komen. Als de overmachtsituatie is vervallen, komt opdracht- nemer zijn verplichtingen na zodra zijn planning het toelaat.

8.4.    Indien  er sprake is van  overmacht en  nakoming blijvend on- mogelijk  is of wordt,  dan  wel de  tijdelijke overmachtssituatie meer dan   zes maanden heeft   geduurd, is  opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te  ontbinden. Opdrachtgever is in die  geval- len bevoegd de overeenkomst  met onmiddellijke ingang te ontbinden, maar alleen voor  dat  deel  van  de  verplichtingen dat nog niet is nagekomen door opdrachtnemer.

8.5.    Partijen hebben geen recht  op vergoeding van de als gevolg van de overmacht, opschorting of ontbinding in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.

Artikel 9: Omvang van het werk

9.1.    Opdrachtgever moet  ervoor   zorgen dat  alle  vergunningen, ontheffingen en  andere beschikkingen die  noodzakelijk  zijn om het  werk  uit te voeren tijdig zijn verkregen. Opdrachtge- ver  is  verplicht  op  eerste verzoek van  opdrachtnemer een afschrift  van de hiervoor genoemde bescheiden aan hem  toe te zenden.

9.2.    Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, omvat  het werk niet:

a.  grond-, hei-,  hak-,  breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-,  herstelwerk of ander bouwkundig werk;

b.  het  realiseren van  aansluitingen van  gas, water,  elektrici-

teit, internet of andere infrastructurele voorzieningen;

c.  maatregelen ter voorkoming of beperking van schade aan of diefstal  of verlies  van  op of bij de  werkplek  aanwezige zaken;

d.  afvoer  van materialen, bouwstoffen of afval;

e.  verticaal en horizontaal transport;

Artikel 10: Meerwerk

10.1.  Wijzigingen  in het werk resulteren in ieder  geval  in meerwerk als:

a.  er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specifica- ties of het bestek;

b.  de door opdrachtgever verstrekte informatie  niet overeen- stemt met de werkelijkheid;

c.  geschatte hoeveelheden meer dan  5{898c5ee7b1846e674354ae9a2d119e2b549e3afb4e4a9f713266ccd7de6c3e15} afwijken.

10.2.  Meerwerk wordt  berekend op  basis van  de  prijsbepalende factoren die gelden op het  moment dat  het  meerwerk wordt verricht.  Opdrachtgever is gehouden de  prijs van  het  meer- werk op eerste verzoek van opdrachtnemer te voldoen.

Artikel 11: Uitvoering van het werk

11.1.  Opdrachtgever zorgt  ervoor   dat  opdrachtnemer zijn  werk- zaamheden ongestoord en  op  het  overeengekomen  tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering  van zijn werkzaam- heden de  beschikking krijgt over  de  benodigde voorzienin- gen,  zoals:

a.  gas, water,  elektriciteit  en internet;

b.  verwarming;

c.  afsluitbare droge opslagruimte;

d.  op grond  van de Arbowet  en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.

11.2.  Opdrachtgever draagt  het   risico  en   is  aansprakelijk  voor schade aan en  diefstal  of verlies  van  zaken van  opdracht- nemer,  opdrachtgever en   derden, zoals gereedschappen, voor het werk bestemde materialen of bij het werk gebruikt materieel, die  zich  bevinden op  of nabij  de  plaats waar  de werkzaamheden worden verricht  of op een andere overeen- gekomen plaats.

11.3.  Onverminderd het  bepaalde in  lid 2  van  dit  artikel,  is  op- drachtgever gehouden zich  adequaat te  verzekeren tegen de  in dat  lid genoemde  risico’s. Opdrachtgever dient  daar- naast te  zorgen voor  verzekering van  het  werkrisico  van  te gebruiken materieel. Opdrachtgever dient opdrachtnemer op eerste verzoek een kopie van de betreffende verzekering(en) en  een bewijs  van  betaling van  de  premie te  sturen. Als er sprake is van  schade, is opdrachtgever verplicht  dit onver- wijld bij zijn verzekeraar te  melden ter  verdere behandeling en afwikkeling.

Artikel 12: Oplevering van het werk

12.1.  Het  werk  wordt  als  opgeleverd beschouwd in de  volgende gevallen:

a.  als opdrachtgever het werk heeft  goedgekeurd;

b.  als  het  werk  door  opdrachtgever in gebruik  is genomen.

Neemt opdrachtgever een deel  van  het  werk  in gebruik dan  wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;

c.  als   opdrachtnemer  schriftelijk  aan  opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de dag  van de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat het werk niet is goedgekeurd;

d.  als  opdrachtgever het  werk  niet  goedkeurt op  grond  van

kleine  gebreken  of ontbrekende  onderdelen  die binnen

30  dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en  die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

12.2.  Keurt  opdrachtgever het  werk  niet  goed, dan  is hij verplicht dit onder opgave van  redenen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer. Opdrachtgever dient  opdrachtnemer  in de gelegenheid te stellen het werk alsnog op te leveren.

12.3.  Opdrachtgever  vrijwaart   opdrachtnemer  voor   aanspraken van  derden voor schade aan niet opgeleverde delen van  het werk  veroorzaakt door  het  gebruik  van  reeds opgeleverde delen van het werk.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1.  In geval  van  een toerekenbare  tekortkoming is opdrachtne- mer gehouden zijn contractuele verplichtingen, met inachtne- ming van artikel 14, alsnog na te komen.

13.2.  De  verplichting van  opdrachtnemer tot  het  vergoeden van schade op grond  van  welke  grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen opdrachtnemer uit hoofde van een door of ten  behoeve van  hem  gesloten verzekering is verzekerd. De omvang van  deze verplichting is echter nooit groter  dan  het bedrag dat  in het  betreffende geval  onder deze verzekering wordt uitbetaald.

13.3.  Als opdrachtnemer om  welke  reden dan  ook  geen beroep toekomt op lid 2 van  dit artikel,  is de  verplichting tot het  ver- goeden van  schade beperkt tot maximaal 15{898c5ee7b1846e674354ae9a2d119e2b549e3afb4e4a9f713266ccd7de6c3e15}  van  de totale opdrachtsom (exclusief btw). Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is deze verplichting beperkt tot maximaal 15{898c5ee7b1846e674354ae9a2d119e2b549e3afb4e4a9f713266ccd7de6c3e15}  (exclusief btw) van  de  opdrachtsom van  dat onderdeel of die deellevering. In geval  van duurovereenkom- sten is de verplichting tot het vergoeden van schade beperkt tot maximaal 15{898c5ee7b1846e674354ae9a2d119e2b549e3afb4e4a9f713266ccd7de6c3e15}  (exclusief btw) van  de  verschuldigde op- drachtsom over  de laatste twaalf maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.

13.4.  Niet voor vergoeding in aanmerking komen:

a.  gevolgschade.  Onder gevolgschade  wordt   onder meer verstaan  stagnatieschade,  productieverlies, gederfde winst, boetes, transportkosten en reis- en verblijfkosten;

b.  opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door  of tijdens  de  uitvoering  van  het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die  zich  bevinden in de  nabijheid van  de plaats waar wordt gewerkt;

c.  schade veroorzaakt door  opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van opdrachtnemer.

Opdrachtgever kan  zich indien  mogelijk tegen deze schades verzekeren.

13.5.  Opdrachtnemer is niet gehouden tot het vergoeden van scha- de aan door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal als gevolg  van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking.

13.6.  Opdrachtgever vrijwaart  opdrachtnemer voor  alle  aanspra- ken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van  een gebrek in een product dat  door  opdrachtgever aan een derde is geleverd en  waarvan de  door  opdrachtnemer geleverde producten of materialen onderdeel uit maken. Opdrachtgever is gehouden alle  voor  opdrachtnemer in dit verband geleden schade  waaronder de  (volledige) kosten van verweer te vergoeden.

Artikel 14: Garantie en overige aanspraken

14.1.  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, staat opdracht- nemer voor een periode van zes maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie, zoals in de volgende artikelleden nader wordt uitgewerkt.

14.2.  Als  partijen   afwijkende garantievoorwaarden  zijn  overeen- gekomen,  is het bepaalde  in dit artikel  onverminderd  van toepassing, tenzij dit in strijd is met  die afwijkende garantie- voorwaarden.

14.3.  Als  de  overeengekomen prestatie niet  deugdelijk is  uitge- voerd, zal  opdrachtnemer binnen redelijke  termijn  de  keuze maken of hij deze alsnog deugdelijk uitvoert of opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel  van de opdrachtsom.

14.4.  Kiest  opdrachtnemer voor  het  alsnog  deugdelijk uitvoeren van  de  prestatie, bepaalt hij zelf de  wijze en  het  tijdstip van uitvoering. Opdrachtgever moet  opdrachtnemer in alle geval- len  hiertoe de  gelegenheid bieden. Bestond de  overeenge- komen prestatie (mede) uit het bewerken van door opdracht- gever aangeleverd materiaal, dan  dient  opdrachtgever voor eigen rekening en risico nieuw  materiaal aan te leveren.

14.5.  Onderdelen of materialen die  door  opdrachtnemer  worden hersteld of vervangen, moeten door  opdrachtgever aan hem worden toegezonden.

14.6.  Voor rekening van opdrachtgever komen:

a.  alle transport- of verzendkosten;

b.  kosten voor demontage en montage;

c.  reis- en verblijfkosten en reisuren.

14.7.  Opdrachtnemer is pas gehouden uitvoering  te geven aan de garantie als  opdrachtgever aan al  zijn verplichtingen heeft voldaan.

14.8.  a.  Garantie is uitgesloten voor  gebreken die  het  gevolg  zijn van:

–   normale slijtage;

–   onoordeelkundig gebruik;

–   niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;

–   installatie, montage, wijziging of reparatie door  opdracht- gever of door derden;

–   gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door opdrachtgever;

–   gebreken aan of ongeschiktheid van  door  opdrachtgever gebruikte materialen of hulpmiddelen.

b.  Geen garantie wordt gegeven op:

–   geleverde zaken die niet nieuw  waren op het moment van

levering;

–   het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever;

–   onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.

14.9.  Het bepaalde in lid 3 tot en  met  8 van  dit artikel is van  over- eenkomstige  toepassing bij eventuele aanspraken  van op- drachtgever op  grond  van  wanprestatie,  non-conformiteit of welke andere grondslag dan  ook.

Artikel 15: Klachtplicht

15.1.  Opdrachtgever kan  op  een gebrek in de  prestatie geen be- roep meer doen, als hij hierover niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had be- horen te  ontdekken, schriftelijk  bij opdrachtnemer heeft  ge- klaagd.

15.2.  Opdrachtgever moet  klachten over  de factuur, op straffe  van verval van alle rechten, binnen de betalingstermijn  schriftelijk bij opdrachtnemer hebben ingediend. Als de betalingstermijn langer is dan  dertig  dagen, moet  opdrachtgever uiterlijk bin- nen   dertig   dagen na  factuurdatum schriftelijk  hebben ge- klaagd.

Artikel 16: Niet afgenomen zaken

16.1.  Opdrachtgever is verplicht  na  afloop  van  de  levertijd  of uit- voeringsperiode de zaak of zaken die onderwerp is of zijn van de overeenkomst op de overeengekomen plaats feitelijk af te nemen.

16.2.  Opdrachtgever dient kosteloos alle medewerking te verlenen om opdrachtnemer tot aflevering in staat te stellen.

16.3.  Niet afgenomen zaken worden voor  rekening en  risico  van opdrachtgever opgeslagen.

16.4.  Bij overtreding van  het  bepaalde uit lid 1  of 2  van  dit arti- kel is opdrachtgever, nadat opdrachtnemer hem  in gebreke heeft  gesteld, aan opdrachtnemer per overtreding een boete verschuldigd van  € 250,-  per  dag  met  een  maximum van

€  25.000,-. Deze boete kan   naast  schadevergoeding op grond  van de wet worden gevorderd.

Artikel 17: Betaling

17.1.  Betaling wordt  gedaan op  de  plaats van  vestiging van  op- drachtnemer of op  een door  opdrachtnemer aan te  wijzen rekening.

17.2.  Tenzij  anders overeengekomen vindt betaling plaats binnen

30 dagen na factuurdatum.

17.3.  Als opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt, is hij verplicht  om, in plaats van  betaling van  de overeengekomen geldsom, te voldoen aan een verzoek van opdrachtnemer om inbetalinggeving.

17.4.  Het  recht   van  opdrachtgever om  zijn  vorderingen op  op- drachtnemer te verrekenen of om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten is uitgesloten, tenzij  er sprake is van  surseance van  betaling of faillissement van  opdracht- nemer of de wettelijke schuldsanering op opdrachtnemer van toepassing is.

17.5.  Ongeacht  of  opdrachtnemer  de   overeengekomen  presta- tie  volledig  heeft  uitgevoerd, is alles  wat  opdrachtgever  uit hoofde van  de overeenkomst aan hem  verschuldigd is of zal zijn onmiddellijk opeisbaar als:

a.  een betalingstermijn is overschreden;

b.  opdrachtgever niet voldoet  aan zijn verplichtingen uit arti-

kel 16;

c.  het  faillissement of  de  surseance van  betaling van  op-

drachtgever is aangevraagd;

d.  beslag op zaken of vorderingen van  opdrachtgever  wordt

gelegd;

e.  opdrachtgever (vennootschap) wordt  ontbonden of  geli-

quideerd;

f.  opdrachtgever (natuurlijk   persoon) het  verzoek doet   te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of is overleden.

17.6.  Opdrachtgever is  in geval  van  vertraging in de  voldoening van een geldsom rente over die geldsom aan opdrachtnemer verschuldigd met  ingang van  de  dag  volgend op de  dag  die is overeengekomen als uiterste dag van betaling tot en met de dag  waarop opdrachtgever de geldsom heeft  voldaan. Als partijen  geen uiterste dag  van betaling zijn overeengekomen is de  rente verschuldigd vanaf  30  dagen na  opeisbaarheid. De rente bedraagt 12{898c5ee7b1846e674354ae9a2d119e2b549e3afb4e4a9f713266ccd7de6c3e15} per jaar,  maar is gelijk aan de wette- lijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand. Telkens na  afloop  van  een jaar  wordt  het  bedrag waarover de  rente wordt  berekend vermeerderd met  de  over  dat  jaar  verschul- digde  rente.

17.7.  Opdrachtnemer is  bevoegd zijn  schulden aan opdrachtge- ver  te  verrekenen met  vorderingen van  aan opdrachtnemer gelieerde ondernemingen op  opdrachtgever. Daarnaast  is opdrachtnemer bevoegd zijn vorderingen op  opdrachtgever te  verrekenen met  schulden die  aan  opdrachtnemer geli- eerde ondernemingen hebben aan opdrachtgever. Verder  is opdrachtnemer bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te verrekenen met vorderingen op aan opdrachtgever gelieerde ondernemingen. Onder gelieerde ondernemingen wordt ver- staan: alle ondernemingen die behoren tot dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b  BW en een deelneming in de zin van artikel 2:24c  BW.

17.8.  Indien  betaling niet  tijdig heeft  plaatsgevonden is opdracht- gever aan  opdrachtnemer alle   buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum  van € 75,-.

Deze kosten worden berekend op  basis van  de  volgende tabel  (hoofdsom incl. rente):

over de eerste                   €    3.000,-    15{898c5ee7b1846e674354ae9a2d119e2b549e3afb4e4a9f713266ccd7de6c3e15} over het meerdere tot           €   6.000,-    10{898c5ee7b1846e674354ae9a2d119e2b549e3afb4e4a9f713266ccd7de6c3e15} over het meerdere tot           €  15.000,-      8{898c5ee7b1846e674354ae9a2d119e2b549e3afb4e4a9f713266ccd7de6c3e15} over het meerdere tot           €  60.000,-      5{898c5ee7b1846e674354ae9a2d119e2b549e3afb4e4a9f713266ccd7de6c3e15} over het meerdere vanaf      €  60.000,-      3{898c5ee7b1846e674354ae9a2d119e2b549e3afb4e4a9f713266ccd7de6c3e15}

De  werkelijk  gemaakte  buitengerechtelijke kosten zijn  ver- schuldigd, als deze hoger zijn dan  uit bovenstaande bereke- ning volgt.

17.9.  Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure geheel of grotendeels in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met  deze procedure heeft  gemaakt voor reke- ning van opdrachtgever.

Artikel 18: Zekerheden

18.1. Ongeacht de  overeengekomen  betalingscondities is  op- drachtgever verplicht  op eerste verzoek van  opdrachtnemer, naar diens oordeel, voldoende zekerheid voor betaling te ver- strekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde ter- mijn aan voldoet, raakt  hij direct  in verzuim. Opdrachtnemer heeft  in dat geval  het recht  de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.

18.2.  Opdrachtnemer blijft eigenaar van  geleverde zaken zolang opdrachtgever:

a.  niet  heeft  voldaan aan zijn verplichtingen uit enige over-

eenkomst met opdrachtnemer;

b.  vorderingen  die  voortvloeien  uit  het   niet  nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft  voldaan.

18.3.  Zolang   er  op  geleverde zaken een  eigendomsvoorbehoud rust,  mag  opdrachtgever deze buiten  zijn normale bedrijfs- uitoefening niet  bezwaren of vervreemden. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.

18.4.  Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft  inge- roepen, mag  hij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtge- ver zal daartoe alle medewerking verlenen.

18.5.  Als  opdrachtgever, nadat  de   zaken  conform de   overeen- komst  door  opdrachtnemer aan hem  zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft  voldaan, herleeft het  eigendomsvoorbe- houd  ten aanzien van deze zaken als opdrachtgever zijn ver- plichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

18.6.  Opdrachtnemer heeft  op alle zaken die hij van opdrachtgever uit welke  hoofde ook onder zich  heeft  of zal  krijgen  en  voor alle vorderingen die hij op opdrachtgever heeft  of mocht  krij- gen  een pandrecht en een retentierecht.

Artikel 19: Rechten van intellectuele eigendom

19.1.  Opdrachtnemer wordt aangemerkt als  respectievelijk maker, ontwerper of uitvinder van de in het kader van de overeen- komst  tot  stand gebrachte  werken, modellen of vindingen. Opdrachtnemer heeft  daarom het  exclusieve recht  een oc- trooi, merk of model  aan te vragen.

19.2.  Opdrachtnemer draagt bij de uitvoering  van de overeenkomst geen intellectuele eigendomsrechten over  aan opdrachtge- ver.

19.3.  Indien  de  door  opdrachtnemer te  leveren prestatie (mede) bestaat uit de  levering  van  computerprogrammatuur,  wordt de   broncode  niet   aan  opdrachtgever overgedragen. Op- drachtgever verkrijgt uitsluitend ten behoeve van het normaal gebruik  en  behoorlijke werking  van  de  zaak een niet-exclu- sieve, wereldwijde en  eeuwigdurende gebruikerslicentie op de  computerprogrammatuur. Het  is opdrachtgever niet  toe- gestaan om de  licentie  over  te dragen of om een sublicentie af te geven. Bij verkoop van de zaak door opdrachtgever aan een derde, gaat de  licentie  van  rechtswege over  op de  ver- krijger van de zaak.

19.4.  Opdrachtnemer is  niet  aansprakelijk voor  schade die  op- drachtgever lijdt als  gevolg  van  een inbreuk  op intellectuele eigendomsrechten van  derden. Opdrachtgever vrijwaart  op- drachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot een inbreuk  op intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 20: Overdracht van rechten of verplichtingen Opdrachtgever kan  rechten of verplichtingen uit hoofde van enig  artikel  uit deze algemene voorwaarden of de  onderlig- gende  overeenkomst(en)   niet  overdragen  of  verpanden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming  van  op- drachtnemer. Dit beding heeft  goederenrechtelijke werking.

Artikel 21: Opzeggen of annuleren van de overeenkomst

21.1.  Opdrachtgever is niet bevoegd de  overeenkomst op te zeg- gen  of te annuleren, tenzij opdrachtnemer daarmee instemt. Bij instemming van opdrachtnemer, is opdrachtgever aan op- drachtnemer een direct  opeisbare  vergoeding verschuldigd ter hoogte van de overeengekomen prijs, minus de besparin- gen  die voor opdrachtnemer uit de  beëindiging voortvloeien. De vergoeding bedraagt minimaal 20{898c5ee7b1846e674354ae9a2d119e2b549e3afb4e4a9f713266ccd7de6c3e15} van de overeengeko- men  prijs.

21.2.  Wanneer de prijs afhankelijk is gesteld van de werkelijk door opdrachtnemer te  maken kosten (regiebasis), wordt  de  ver- goeding als bedoeld in het eerste lid van dit artikel begroot op de som van de kosten, arbeidsuren en winst, die opdrachtne- mer  naar verwachting over  de  gehele opdracht zou  hebben gemaakt.

Artikel 22: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

22.1.  Het Nederlands recht  is van toepassing.

22.2.  Het  Weens  koopverdrag (C.I.S.G.) is  niet  van  toepassing, evenmin  als enige andere internationale  regeling  waarvan uitsluiting is toegestaan.

22.3.  De  Nederlandse  burgerlijke rechter  die  bevoegd is  in  de vestigingsplaats van  opdrachtnemer neemt kennis van  ge- schillen. Opdrachtnemer  mag  van  deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke  bevoegdheidsregels hanteren.

Neem contact op